• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προγράμματα Πιστοποίησης

  • Πιστοποιήσεις
    Η εταιρεία Αφοι Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ, εφαρμόζει προγράμματα πιστοποίησης τόσο σχετικά με τη καλλιέργεια βάμβακος όσο και σκληρού σίτου.

    Οι παραγωγοί μπορούν εφ' όσον το προϊόν τους πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ενταχθούν στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης. Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν ένα πρόσθετο κέρδος για τον παραγωγό και καλύτερη ποιότητα στο προϊόν.

    Τόσο στο βαμβάκι όσο και στο σιτάρι υπάρχουν πιστοποιήσεις ανάλογα με τη ποικιλία που ο παραγωγός θα επιλέξει να καλλιεργήσει.

  • BEST FIBER ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
    Η εταιρεία, στο τομέα του βαμβακιού, εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρωτόκολλο πιστοποίησης, που ονομάζεται BEST FIBER ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργούν ποικιλίες με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρέχοντάς τους ένα πρόσθετο κέρδος. Στο χώρο των σιτηρών, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίου εξασφαλίζοντας μια ελάχιστη τιμή που αναπροσαρμόζεται κάθε έτος. Επιπλέον η Αφοι Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ, παρέχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται, να ενταχθούν σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, Granoduro.net, παρέχοντάς τους πληροφορίες και συμβουλές για τη βέλτιστη διαχείριση του αγρού προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ποιοτικό προϊόν στη βέλτιστη απόδοση. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται για τη καλλιέργεια ποικιλίας Svevo.

Email. info@karagiorgos.gr | Tel. +30.2310 254300
© 2021 KARAGIORGOS S.A. WEB DESIGN BY CYLICOM