Κατά την περίοδο 2004-2005 το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αφορούσε εκκοκκισμένο βαμβάκι. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την ανάλυση των πωλήσεων κατά προϊόν της εταιρίας για τη χρήση 2004-2005.
Ανάλυση Πωλήσεων Σε Αξία 2004-2005
Προϊόντα
Ποσό
%
Βαμβάκι Εκκοκκισμένο
29,087,689.23€
72.21%
Βαμβακόσπορος
5,538,281.26€
13.75%
Ψοφάκια
141,659.20€
0,35%
Βαμβακόπιττα
1,282,356.45€
3.18%
Βαμβακέλαιο
675,438.22€
1.68%
Άχρηστο Υλικό
2,474.19€
0.1%
Εμπορευματα
3,556,413,83
8,83%
Σύνολο
10,284,312.38€
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Karagiorgos.gr all rights reserved © copyright 2001 Designed and hosted by Vertigo Studios